Voorwaarden

 

A. Overeenkomst van opdracht

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Annette M. van Riemsdijk (hierna: Van Riemsdijk). In mediationzaken en family governance zaken geldt de mediationovereenkomst als opdrachtbevestiging.

B. Declaraties

Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door van Riemsdijk vast te stellen uurtarief en 6 % opslag voor kantoorkosten in rekening brengen. Hierover is 21 % BTW verschuldigd. Voorts worden kosten die derden, die uitsluitend  in overleg met de opdrachtgever worden ingeschakeld, doorbelast. Het uurtarief 2018 bedraagt € 285,-.

Indien de opdrachtgever op- of aanmerkingen heeft met betrekking tot een declaratie dient hij/zij dit binnen twee weken na dagtekening van de declaratie kenbaar te maken bij gebreke waarvan de opdrachtgever(s)geacht wordt akkoord te zijn met de opbouw, inhoud en hoogte van de declaratie.

Van Riemsdijk behandelt geen zaken op toevoegingsbasis.

Declaraties dienen binnen twee weken te worden betaald. Bij niet tijdige volledige betaling zullen de werkzaamheden in uw dossier worden opgeschort.

In geval van mediation en family governance zijn alle deelnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel.

C. Beperking aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van Van Riemsdijk is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Van Riemsdijk wordt uitbetaald. Van Riemsdijk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever(s) gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever(s) te aanvaarden.
De opdrachtgever vrijwaart Van Riemsdijk tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever. 
Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Riemsdijk wordt uitgekeerd.

D. Electronische informatie

Van Riemsdijk spant zich in om  de electronische informatie optimaal te beveiligen, onder meer door een operationele back - upprocedure

E. Bewaartermijnen dossiers

Dossiers worden maximaal 7 jaar bewaard conform artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Na 7 jaar worden dossiers vernietigd, zonder nadere mededeling.

F. Beveiliging vertrouwelijke gegevens

Van Riemsdijk spant zich in te voorkomen dat vertrouwelijke gegevens  toegankelijk zijn voor onbevoegden.

G. Geheimhouding in mediation en family governance

Van Riemsdijk betrekt in beginsel  geen derden bij de mediation en verstrekt geen informatie aan derden, behoudens met toestemming van partijen.Op derden rust eveneens een geheimhoudingsplicht.

H. Waarneming

In dringende gevallen (eventuele calamiteiten) kan bij afwezigheid van Van Riemsdijk contact worden opgenomen met mevrouw mr L.I. Boomsma - Shriber, kantoorhoudende aan de Herengracht 503, 1017 BV Amsterdam.

I. Interne klachtenregeling

Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Van Riemsdijk dan dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan Van Riemsdijk zodat er gewerkt kan worden aan een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing. Van Riemsdijk zal in eerste instantie schriftelijk of per email reageren op op- of aanmerkingen en opdrachtgever uitnodigen op kantoor om een en ander toe te lichten, indien haar toelichting geen duidelijkheid of oplossing biedt.

J. Overige gegevens

Van Riemsdijk is gespecialiseerd in het familierecht, jeugdrecht en erfrecht in de meest brede zin des woords en ADR, in het bijzonder mediation.Van Riemsdijk is onder meer aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), de specialisatievereniging familierechtadvocaten en scheidingsmediators (SNM), (vFAS), het MfN, het IMI, de stichting nalatenschapsmediation Nederland en de vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Tevens oefent van Riemsdijk meerdere docentschappen uit. Zij is rechter plv. in de rechtbank Gelderland. en waarnemend voorzitter van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

BTW: NL 161648289.B.01
KvK Utrecht 30172493

Meer informatie?

Neem contact op via het contactformulier of telefonisch +31 30 6375655.